Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap), 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap) ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap) tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ticari faaliyetler, insan kaynakları faaliyetleri ve tesis /bina/saha güvenlik önlemleri kapsamında toplanıp saklanmaktadır. Güvenlik amacıyla bina girişlerinde ziyaretçi kaydı alınıp açık ve kapalı alanlar güvenlik kamarası ile izlenmektedir.

Toplanan bütünün kişisel veriler hukuki ve ticari gereklerden dolayı Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap) veri envanterinde belirlenen süreler doğrultusunda işlenmeye devam etmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; dolaylı/doğrudan yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap) hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanıp saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap) ye müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış̧ işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap) tarafından yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

6698 Sayılı Kanun’da yer aldığı şekli ile burada belirtilen haklarınızı kullanmanız mümkün olacaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için ek bir maliyet gerektirmesi halinde Nefes Yayıncılık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. (Tuti Kitap)’nin, 6698 Sayılı Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen esaslar uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifesine göre ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Tweets

Facebook

Adres

TutiKitap bir Nefesyayınevi markasıdır

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@tuti.com.tr+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92